Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú určené pre všetkých návštevníkov a používateľov webových stránok prevádzkovaných na adrese www.sortio.sk a webovej aplikácie prevádzkovanej na adrese *.sort.io.

Prevádzkovateľom webových stránok a webovej aplikácie je spoločnosť KREA SK s.r.o., so sídlom Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO 36 553 433, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.13970/N (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne prevádzkovateľovi tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb týchto webových stránok alebo webovej aplikácie. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich webových stránkach a webovej aplikácii. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania niektorých funkcií). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na žiadosť užívateľa podnikne Prevádzkovateľ všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Tieto podmienky sú platné od 19. mája 2015.